Train on the Wales and Borders rail service

Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Rydym am i'r gwasanaeth rheilffyrdd nesaf newid sut mae pobl yn gweld trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru a'i wneud yn ddewis y gellir dibynnu arno i deithio i'r gwaith, i fanteisio ar wasanaethau fel addysg neu iechyd neu i fwynhau amser hamdden.

Rydym yn caffael Partner Gweithredu a Datblygu ar gyfer Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau ar ran Llywodraeth Cymru. Ein bwriad yw creu gwasanaeth rheilffyrdd a fydd o fudd i Gymru gyfan, yn ogystal â’r cymunedau ar hyd y ffin yn Lloegr.

Mae gwella ansawdd yn ganolog i wasanaeth rheilffyrdd y dyfodol. Mae ein gofynion yn cynnwys gwasanaethau gwell, sicrhau bod trenau’n fwy cyffyrddus i deithwyr a’u bod yn derbyn gwasanaeth o safon well, a thrawsnewid y profiad o deithio ar drên. Rydym am gael trenau, gorsafoedd a systemau gwybodaeth gwell, yn enwedig o ran mynediad i bobl anabl.

I lywio ein gwaith, rydym wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn siarad â theithwyr, pobl nad ydynt yn teithio a rhanddeiliaid ac yn gwrando ar eu barn, ac wedi defnyddio hynny i ddatblygu’r canlyniadau yr ydym yn eu disgwyl gan y gwasanaeth newydd. Caiff ymgeiswyr eu hannog i ddatblygu atebion arloesol sy’n cyflawni’r canlyniadau a bennwyd ac yn rhagori ar hynny o bosibl. Rydym yn gosod y sylfaen ar gyfer diwylliant o gydweithio, gan ddatblygu cysylltiadau gweithio cryf a fydd yn parhau wrth ddarparu’r gwasanaeth.

Yn ogystal â gweithredu Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, bydd y Partner Gweithredu a Datblygu yn ein cynorthwyo i ddatblygu, gweithredu a rhedeg Prif Gledrau’r Cymoedd fel rhan o brosiect Metro De Cymru.

Cysylltwch â ni