Young woman on a metro train uses her phone

Metro De Cymru

Bydd Metro De Cymru’n dod â manteision go iawn i deithwyr, gan gysylltu cymunedau a helpu i drawsnewid yr economi.

Rydyn ni’n datblygu gwasanaeth sydd wir yn galluogi ‘cyrraedd a mynd fel y mynnwch chi’, gyda gwell integreiddio â gwasanaethau trafnidiaeth eraill, gan gynnwys bysiau, ac opsiynau tocynnau hyblyg. Bydd teithwyr yn gallu teithio’n rhwydd ar draws rhanbarth de-ddwyrain Cymru gyda gwell capasiti, gwell ansawdd a gwell gwybodaeth i deithwyr.

Mae Metro De Cymru yn brosiect uchelgeisiol a fydd yn cysylltu pobl a swyddi ar draws De Ddwyrain Cymru yn gyflym, yn effeithlon ac mewn ffordd gadarnhaol o safbwynt yr amgylchedd. Bydd yn llwyfan gwych i sicrhau datblygiad economaidd cynaliadwy, yn unol â’n menter ‘Ein Cymoedd, Ein Dyfodol’, drwy gysylltu pobl, cymunedau a busnesau â chyflogaeth, gwasanaethau, cyfleusterau a marchnadoedd drwy seilwaith dibynadwy a chadarn.

Project updates

– Depo Ffynnon Taf

Mae Trafnidiaeth Cymru’n bwriadu adeiladu depo cerbydau newydd ar dir yn Stad Ddiwydiannol Garth Works yn Ffynnon Taf, yn amodol ar gais cynllunio sydd i’w gyflwyno maes o law. Mae angen y cynllun arfaethedig fel rhan o ddatblygiad Cam 2 Metro De Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar Linellau Craidd y Cymoedd.

Mae Trafnidiaeth Cymru’n awyddus i ailddatblygu’r safle fel depo cerbydau (Depo Ffynnon Taf) i’w ddefnyddio gan y Gweithredwr a Phartner Datblygu llwyddiannus sy’n cael ei gaffael ar hyn o bryd fel rhan o Wasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau. Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn rhan annatod o’r broses gynllunio er mwyn amlygu a datrys unrhyw bryderon neu faterion. Gelir gweld dogfennau’r cais cynllunio o dan y tab ‘Dogfennau’ ar y dudalen hon. Sylwch mai yn Saesneg yn unig y mae’r dogfennau hyn ar gael.

 

 

– Asesiad Amgylcheddol Strategol ar gyfer Metro De Cymru

Mae Asesiad Amgylcheddol Strategol wedi cael ei gynnal ar gyfer prosiect Metro De Cymru.

Mae’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) yn ofyniad gan yr Undeb Ewropeaidd (Cyfarwyddeb 2001/42/EC) sy’n gofyn am ddarparu gwarchodaeth ar lefel uchel i’r amgylchedd drwy integreiddio ystyriaethau amgylcheddol yn y broses o baratoi rhai cynlluniau a rhaglenni, yn yr achos hwn, ar gyfer Metro De Cymru.

Cynhyrchir yr AAS gyda’r nod o hybu datblygiad cynaliadwy, drwy sicrhau, yn unol â’r Gyfarwyddeb (2001/42/EC), bod asesiad amgylcheddol yn cael ei gynnal o gynlluniau a rhaglenni penodol sy’n debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd. Mae’r AAS ar gael yn awr ar gyfer ei adolygu o dan y tab ‘Dogfennau’ ar y dudalen hon. Cofiwch mai dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Mae’r asesiad wedi cael ei gynnal yn seiliedig ar y cynigion a’r ymyriadau fel maent yn cael eu deall ar hyn o bryd. Mae’n debygol y ceir newidiadau o’r broses dendro ac felly efallai y bydd angen diweddariadau pellach i’r dogfennau, gan gynnwys y potensial am asesiad amgylcheddol pellach.

Related documents

Asesiad Amgylcheddol Strategol

Cynhaliwyd yr Asesiad Amgylcheddol Strategol hwn i asesu effaith amgylcheddol ystod o opsiynau cludiant a awgrymwyd ar gyfer datblygu Metro De Cymru.

Adroddiad

Asesiadau a Sgriniau

Depo Ffynnon Taf

Cyflwynwyd cais Cynllunio Amlinellol Hybrid ar gyfer depo stoc dreigiedig arfaethedig ar Ystâd y Garth, Ffynnon Taf. Mae'r cais cynllunio hwn yn cynnwys dymchwel yn llawn neu'n rhannol strwythurau presennol ar y safle rhagweld adeiladu depo stoc dreigl bosibl - yn dibynnu ar yr ateb a gynigir gan y cynigydd llwyddiannus ar gyfer Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru.

Adroddiadau Cynllunio

Adroddiadau Technegol

Cynlluniau

Cysylltwch â ni