Travel Card applicant

Mae cardiau bws yn newid

Bydd angen i ddeiliaid tocynnau bws ledled Cymru wneud cais am eu Cerdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd rhwng nawr a Rhagfyr 2019.

Ymddiheurwn nad yw’r porth ymgeisio ar-lein www.trc.cymru/cerdynteithio ar gael ar hyn o bryd. Rydym wedi bod yn profi'r safle yn helaeth ac mae diweddariadau bellach yn eu lle. Cyn i ni ail-lansio'r safle, rydym yn gweithio gydag Age Cymru i gynnal profion pellach i ddefnyddwyr ac rydym yn disgwyl ailagor y porth ar-lein yn gynnar yr wythnos nesaf (wythnos yn dechrau 23 Medi 2019). 

Os ydych yn gallu gwneud cais ar-lein neu gallu ofyn i rywun yr ydych yn ymddiried ynddo i wneud cais ar-lein i chi, rydym yn eich cynghori i aros i'r porth fod yn weithredol gan y bydd y broses ar-lein yn gyflymach ac yn haws. 

Gall eich cyngor lleol barhau i brosesu ceisiadau am gardiau newydd a dosbarthu cardiau yn lle cardiau sydd wedi'u colli neu eu difrodi. Rhaid i chi gysylltu â'ch cyngor ar gyfer pob cais cerdyn Anabl gyda cydymaith.

Os byddai'n well gennych wneud cais ar bapur - gallwch lawrlwytho ffurflen gais neu gasglu un o’ch cyngor lleol o wythnos nesaf ymlaen.

Mae digon o amser i wneud cais a bydd eich tocyn bws presennol yn parhau i gael ei dderbyn ar gyfer teithio tan 31 Rhagfyr 2019. Mae ffurflenni cais ar-lein yn cymryd hyd at 15 diwrnod gwaith i'w prosesu ac i gyrraedd y swydd.

Diolch am eich amynedd.

Gwaith Trafnidiaeth Cymru yw gwireddu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o safon uchel y mae pobl Cymru’n ymfalchïo ynddo. Mae Trafnidiaeth Cymru’n allweddol i gyflawni themâu allweddol Llywodraeth Cymru fel y maent wedi’u nodi yn Ffyniant i Bawb: Y Strategaeth Genedlaethol.

Er mwyn i Gymru a’i phobl ffynnu, mae angen i ni fod yn gysylltiedig - gyda’n gilydd, gyda’r gwasanaethau sydd eu hangen arnom a rhaid i ni fod yn agored i gyfleoedd newydd. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar wneud i’r cysylltiadau hyn ddigwydd - drwy gynllunio, comisiynu a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth effeithlon a thrwy ddefnyddio’r sgiliau gorau oll o ddiwydiant, llywodraeth a chymdeithas.

Rydym ni’n creu rhwydwaith trafnidiaeth addas i’r dyfodol sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor Cymru a’r cymunedau hynny sy’n gysylltiedig â ni.