Lorem ipsum

Ein Dull Gweithredu

Rydym ni’n symud ffocws trafnidiaeth yng Nghymru i fod ar bobl, nid darparwyr.

Mae ein dull cynaliadwy a moesegol yn rhoi pobl yn gyntaf ac yn cyfrannu at ein cynaliadwyedd hirdymor.

Gwyddom fod angen system drafnidiaeth gyhoeddus well a mwy integredig i gysylltu pobl a chymunedau, yn ogystal â darparu mynediad gwell i fusnes, cyflogaeth a gweithgareddau hamdden. Rydym yn cyflawni’n gwaith yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru, gan ategu datblygu cynaliadwy a galluogi twf economaidd. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ein bod ni’n sicrhau’r manteision ehangach gorau posibl wrth ddarparu gwelliannau i’r system drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’n penderfyniadau’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, ac rydym yn gweithio’n galed i ennyn a chynnal ymddiriedaeth ein cwsmeriaid, rhanddeiliaid a staff. Rydym yn meithrin ein dealltwriaeth o anghenion lleol a rhanbarthol i sicrhau bod y gwaith a wnawn yn cael effaith gadarnhaol nawr ac i genedlaethau’r dyfodol.

Arferion Cyflogaeth a Chyrchu Moesegol

Rydym wedi ymrwymo i greu rhwydwaith o dalent cartref yng Nghymru sy’n addo cadw’n cymunedau i ffynnu. Rydym yn gweithio gyda’n cyflenwyr i sicrhau’r buddsoddiad gorau posibl yn sgiliau, datblygiad a llesiant eu staff a’u cyflenwyr.

Rydym wedi ymrwymo i arferion cyflogaeth da drwy’n cadwyn gyflenwi i sicrhau bod pob gweithiwr, ar bob cam, yn cael ei drin yn deg a chyfartal, fel yr amlinellir yn ein Datganiad ar Gaethwasiaeth Modern. Rydym yn annog ein holl gyflenwyr i ddilyn y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Rydym yn hyrwyddo’r Cyflog Byw Cenedlaethol, cyfradd wirfoddol yr awr a bennir gan y Sefydliad Cyflog Byw ar sail costau byw. Rydym yn mabwysiadu cyfradd y Cyflog Byw er mwyn cyfrannu at greu Cymru ffyniannus, gyfartal a chyfrifol.

Polisi Caffael

Pan fyddwn ni’n prynu nwyddau a gwasanaethau, gwaith a chyfleustodau, rydym yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n sicrhau gwerth am arian ac yn manteisio ar y cyfle i sicrhau manteision ehangach i bobl, yr economi a’r amgylchedd. Mae’r dull hwn o gaffael yn gynaliadwy a moesegol yn ceisio bodloni’r canllawiau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Rydym yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol i sicrhau bod datblygiadau trafnidiaeth yn ymgynghori â chymunedau lleol ac yn eu cynnwys. Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch caffael a gwneud defnydd cymdeithasol a chymunedol gwell o orsafoedd.

Mae ein tîm Gwasanaethau Rheilffyrdd yn datblygu Cynllun Datblygu Cymdeithasol a Masnachol i Orsafoedd a fydd yn cynnwys penodi Llysgenhadon Cymunedol. Bydd y Llysgenhadon hyn yn gweithio gyda rhwydwaith estynedig o bartneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol i ymgysylltu ymhellach â chymunedau lleol ac edrych ar brosiectau cymunedol lle gellir ailddefnyddio llefydd unwaith eto.

Rydym wedi gweithio gyda Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i sicrhau bod sefydliadau gwirfoddol a dielw yn cael eu cynnwys. Rydym wedi cynnal digwyddiadau cyflenwyr gyda Busnes Cymdeithasol Cymru a byddwn yn sicrhau bod cyfleoedd caffael ar gael yn y dyfodol nawr bod y Gwasanaeth Rheilffyrdd newydd wedi cychwyn. Bydd y rhaglen adnewyddu gorsafoedd ac agor ein pencadlys newydd ym Mhontypridd yn cynnig cyfleoedd i greu gwerth cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol lleol.

Hyrwyddwr Cyflenwyr

Rydym wedi penodi Hyrwyddwr Cyflenwyr (http://www.supplierchampion.wales/Cym/) i weithio’n agos gyda Busnes Cymru, Dyfodol Adeiladu a Busnes Cymdeithasol Cymru i fapio’n cadwyni cyflenwi cyfredol a photensial.

Dylai sefydliadau gwirfoddol a dielw sy’n dymuno bod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi gysylltu â’r Hyrwyddwr Cyflenwyr, sydd hefyd yn helpu i nodi’r cymorth sydd ar gael i gwmnïau bach.

Cyfleoedd y Dyfodol

Am fanylion contractau i ddod, ewch i GwerthwchiGymru.