Lorem ipsum

Ein Dull Gweithredu

Rydym ni’n symud ffocws trafnidiaeth yng Nghymru i fod ar bobl, nid darparwyr.

Diogelwch, dibynadwyedd a phrofiad y teithiwr fydd wrth galon y gwasanaeth rheilffordd. Mae system drafnidiaeth gyhoeddus well a mwy integredig yn un o’r prif sbardunau ar gyfer gwireddu strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru: Ffyniant i bawb.

Bydd gwell gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn creu manteision gwirioneddol i bobl, yn cynnwys gwell mynediad at gyfleoedd gwaith ac yn sicrhau bod gwasanaethau, fel addysg ac iechyd, wedi’u hintegreiddio’n well â'r system drafnidiaeth gyhoeddus.

Rydym ni’n defnyddio dull caffael cynaliadwy a moesegol a fydd yn cyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn gwneud y mwyaf o bob ceiniog a fuddsoddir er mwyn darparu dyfodol hirdymor i’n cymunedau.

  • Rydym ni’n mynd ati i sicrhau bod y gwasanaeth rheilffordd yn cadw at reoliadau ar gyfer pobl â phroblemau symudedd er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu elwa ar wasanaeth gwell.
  • Rydym wedi ymrwymo i fodloni gofynion Safonau’r Gymraeg drwy ddarparu gwasanaethau Cymraeg gwell.
  • Byddwn yn sicrhau integreiddio gwell â llwybrau teithio llesol er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl cerdded a beicio yn ôl ac ymlaen o orsafoedd.
  • Rydym yn gweithio gydag ymgeiswyr i sicrhau eu bod yn buddsoddi yn sgiliau eu staff a’u cyflenwyr - bydd llawer o’r rhain yn byw ac yn gweithio yng Nghymru - a bod pobl leol yn cael cyfleoedd i gael gwaith.