The Transport for Wales team

Y Tîm

Sefydlwyd y tîm mewn ffordd sy'n caniatáu i ni fod yn hyblyg ac i gael amrywiaeth o wybodaeth, sgiliau a phrofiad er mwyn i ni gael yr adnoddau cywir i gefnogi Llywodraeth Cymru.

Tîm Trafnidiaeth Cymru

Prif ddiben ein Bwrdd yw sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru yn bodloni gofynion ei gylch gwaith fel y nodir gan Lywodraeth Cymru, ac i sicrhau y cyflawnir ein strategaeth. 
 
Mae Bwrdd TrC yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Weithredwr, pedwar swyddog annibynnol anweithredol a dau aelod gweithredol. Rôl y bwrdd yw: 
 

 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer TrC ; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a gosod amcanion ; 
 • darparu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwaith y sefydliad; dal y Prif Weithredwr i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau TrC yn cael eu cyflawni’n effeithlon ac yn effeithiol; 
 • monitro perfformiad i sicrhau bod TrC yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a’i dargedau perfformiad yn llawn; a 
 • hyrwyddo safonau heb eu hail o safbwynt cyllid cyhoeddus; arddel egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.  

 
Mae’r Bwrdd yn cyfarfod un ar ddeg o weithiau’r flwyddyn, a chynhelir diwrnodau ychwanegol ar gyfer Datblygiad y Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion ein cyfarfodydd Bwrdd; maen nhw ar gael yma

Arolwg o fodlonrwydd staff

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Scott Waddington (Cadeirydd)

sw Mae Scott yn Gadeirydd Bwrdd Trafnidiaeth Cymru.  

 

Alun Bowen (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Alun Bowen                                                                                                                                                                                                                                                     Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

 

Sarah Howells (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Sarah Howells Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chyfathrebu  

 

Nicola Kemmery (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Nk Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant  

 

Alison Noon-Jones (Cyfarwyddwr Anweithredol)

Alison Noon-Jones Cadeirydd y Pwyllgor Pobl    

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

James Price (Prif Weithredwr)

Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

 

Cofrestr o Fuddiannau aelodau Bwrdd TC

Cofrestr o Fuddiannau aelodau Bwrdd TC

 

Ewch Tîm Gweithredol

Mae’r Bwrdd yn dirprwyo ar ran y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Cadeirydd, i gyflawni’r holl swyddogaethau ac eithrio'r canlynol : 

 • unrhyw fater sydd wedi'i neilltuo i'r Bwrdd ; 
 • unrhyw fater a ddirprwywyd i bwyllgor neu is-bwyllgor y Bwrdd . 

 
Er mwyn cefnogi'r Prif Weithredwr i gyflawni’r swyddogaethau hyn, mae ein strwythur rheoli yn cynnwys nifer o grwpiau sy’n goruchwylio gweithgareddau gweithredol a strategol y sefydliad. 
 
Mae’r Uwch Dîm Arwain yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd wrth ddatblygu strategaeth TrC. Mae’r Uwch Dîm Arwain yn atebol am weithgareddau dydd i ddydd y sefydliad ac yn darparu arweinyddiaeth gorfforaethol.
Mae’r Weithrediaeth yn cynnwys y Prif Weithredwr a'r saith Cyfarwyddwr Gweithredol a dau Gyfarwyddwyr . 
 
Fel Swyddog Cyfrifyddu TrC , y Prif Weithredwr (James Price) sy’n bersonol gyfrifol am: 
 

 • stiwardiaeth briodol o’r arian cyhoeddus; 
 • gweithrediadau a rheolaeth o ddydd i ddydd Trafnidiaeth Cymru; ac am 
 • sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'.  

 

James Price (Prif Weithredwr)

jp Mae James yn arwain y sefydliad er mwyn  darparu rhwydwaith trafnidiaeth sy’n destun balchder i bawb.     


Heather Clash (Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid)

hc
 • Swyddogaeth a gweithgareddau cyllid 
 • Strategaeth a chynllunio ariannol 
 • Dadansoddi perfformiad a risg
 • Archwilio a Rheoli Ariannol Mewnol
 

 

Lewis Brencher (Cyfarwyddwr Cyfathreb)

lb

 • Datblygu brand Trafnidiaeth Cymru
 • Ymgysylltu allanol
 • Cyfathrebu mewnol
 

 

Alexia Course (Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilff yrdd)

ac

 • Gweithrediadau rheilffordd o ddydd i ddydd
 • Cynlluniau gwella’r rheilffordd 
 • Rheoli cysylltiadau â rhanddeiliaid y rheilffordd
 • Gwaredu asedau Cledrau’r Cymoedd o NR 
 • Datblygu a darparu perchnogaeth seilwaith Cledrau’r Cymoedd 
 

 

Karl Gilmore (Cyfarwyddwr Rhaglen y Rheilffyrdd)

kg
 • Cyflwyno rhaglen Trawsnewid Cledrau’r Cymoedd a Phrosiectau Seilwaith yn ehangach.
 • Cyfrifol am y Swyddfa Rheoli Prosiectau sy’n cefnogi gofynion ar draws Trafnidiaeth Cymru
 

 

Gareth Morgan (Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd

gm

 • Perfformiad diogelwch corfforaethol 
 • Cydymffurfiaeth cyflenwyr â systemau rheoli diogelwch 
 • Perfformiad cynaliadwyedd corfforaethol 
 • Cymeradwyo Safonau Peirianneg i’w mabwysiadu gan Trafnidiaeth Cymru fel perchennog system Cledrau’r Cymoedd
 • Rheoli prosesau caffael Trafnidiaeth Cymru 
 

 

Geoff Ogden (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corff oraethol ac Ymgynghor)

Geoff Ogden

 • Cyngor/ymgynghori
 • Datblygu Busnes
 • Datblygu Pobl a Datblygu’r Sefydliad 
 • Llety
 • TG
 

 

David O'Leary (Cyfarwyddwr Masnachol a Phrofiad Cwsmeriaid) 

dol
 • Polisi a Chontractau Masnachol
 • Teithwyr a Thwf Refeniw 
 • Profiad Cwsmeriaid
 • Trafnidiaeth Integredig
 • Rheoli Risgiau Corfforaethol 
 

 

Lee Robinson (Cyfarwyddwr Datblygu – Gogledd Cymru)

lr

 • Datblygu ac arwain TrC yn y Gogledd
 • Twf TrC a strategaeth integredig i Ogledd Cymru
 • Cyfathrebu ac ymgysylltu yn y Gogledd
 • Ymateb i faterion sy’n datblygu a materion adweithiol yn gysylltiedig â TrC yn y Gogledd
 • Cynghori a chefnogi’r tîm ehangach mewn cysylltiad â rhanbarth Gogledd Cymru
 

 

Lisa Yates (Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol)

ly

 

 • Datblygu strategaeth pobl gan gynnwys proses, diwylliant ac ymgysylltu
 • Hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant a gwerth cymdeithasol
 • Datblygu doniau a gallu ein gweithlu
 • Esblygu ein systemau, prosesau a pholisïau ategol
   
 

 

Roddion a Lletygarwch Corfforaethol a gynigiwyd 

Roddion a Lletygarwch Corfforaethol a gynigiwyd – 01 Ionawr i 31 Mawrth 2018

Roddion a Lletygarwch Corfforaethol a gynigiwyd – 01 Ebrill i 30 Mehefin 2018 

Roddion a Lletygarwch Corfforaethol a gynigiwyd – 01 Gorffennaf i 30 Medi 2018 

Roddion a Lletygarwch Corfforaethol a gynigiwyd – 01 Hydref i 31 Rhagfyr 2018