Lake

Dechrau’r Metro

Rydym wedi cychwyn ar ein taith drawsnewidiol

Beth yw’r Metro?

Ein huchelgais yw creu rhwydwaith gwirioneddol amlfodd sy’n cyfuno rheilffyrdd, ffyrdd a dulliau llesol o deithio ledled Cymru a’r gororau. Bydd y Metro yn rhan flaenllaw o wireddu’r uchelgais hwn.

Bydd y Metro yn creu rhwydwaith trafnidiaeth integredig o safon byd, sy’n cynnig system drafnidiaeth gyhoeddus ddiogel, glân, dibynadwy a chost-effeithiol i bobl a lleoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Gyda’n cwsmeriaid wrth wraidd y Metro, byddwn yn creu rhwydwaith lle bydd:

 • Amseroedd teithio llai
 • Mwy o wasanaethau
 • Hygyrchedd gwell
 • Cysylltiadau amlfodd
 • Mynediad tecach i bobl ar hyd a lled Cymru, gyda’r un cyfleoedd i fanteisio ar gyfleoedd gwaith a hamdden.

Beth sy’n digwydd o ran y Metro nawr?

Mae’r Metro yn dechrau yn y De, gyda depo newydd yn Ffynnon Taf, Rhondda Cynon Taf. Bydd y depo yn gartref i’n cerbydau Metro newydd ynghyd â’r Ganolfan Rheoli Integredig newydd sbon.

Beth yw ein cynlluniau at y dyfodol?

Yn ogystal â gwella gallu a gwasanaethau’r rhwydwaith drwyddi draw, bydd y Metro yn cynnig profiad ‘cyrraedd a mynd’ cyfleus a dibynadwy ledled y rhwydwaith.

Y De

Fel rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus amlfodd integredig, bydd Metro De Cymru yn trawsnewid gwasanaethau trenau a bysiau, a theithiau bysiau ledled y wlad.
Bydd hyn yn cynnwys:

 • Buddsoddi £738 miliwn yn lein y cymoedd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr, Rhymni a Coryton.
 • Cyflwyno cerbydau Metro newydd, a fydd yn cynnig gwasanaeth modern â mynediad gwastad erbyn mis Rhagfyr 2022.
 • Trydaneiddio dros 170km o’r cledrau. 
 • Uwchraddio’r cledrau, gorsafoedd a signalau, gan gynnwys adeiladu o leiaf bum gorsaf newydd sbon.
 • Fel rhan o brosiect gwerth £800 miliwn, rydym yn ymroi i sicrhau nad oes grisiau ar 99% o’r holl deithiau ar Gledrau’r Cymoedd.

Abertawe

Bydd gwelliannau i orsafoedd Caerfyrddin ac Abertawe yn cynnwys:

 • Mwy o gyfleusterau masnachu o safon
 • Arwyddion a mynegbyst newydd a gwell
 • Toiledau hygyrch i bob teithiwr
 • Mwy o lefydd parcio ar gyfer beiciau a cherbydau yn Abertawe

O 2019, byddwn yn cyflwyno trenau Dosbarth 170, a fydd yn cynnwys y manteision canlynol:

 • Hygyrchedd gwell – gan gynnwys drysau lletach 
 • Plygiau pŵer hygyrch 
 • Cerbydau wedi’u haerdymheru

Bydd y drysau lletach yn helpu pobl i gamu ar/oddi ar y trenau’n gynt, gan helpu i leddfu prysurdeb yn ystod yr oriau brig.

Y Gogledd

Byddwn yn darparu cyfleoedd a gwasanaethau teithio o’r radd flaenaf ledled rhanbarth y Gogledd, fel bod cymunedau’n gallu cyrraedd y prif ganolfannau cyflogaeth yn hawdd a hwylus.

O 2024, byddwn yn buddsoddi yng ngorsafoedd Shotton a Wrecsam Cyffredinol er mwyn creu cyfnewidfeydd trafnidiaeth amlfodd a fydd yn darparu profiadau teithio ‘intercity’ cyffrous i’n holl deithwyr.

Byddwn yn cyflwyno unedau disel Dosbarth 230 ar hyd a lled y Gogledd - sy’n rhedeg ar injan hybrid disel a batri, gan wella ansawdd yr aer a lleihau llygredd sŵn yn aruthrol.