BBaChau lleol i elwa ar fuddsoddiad ym Metro De Cymru

Mae busnesau o bob lliw a llun o bob cwr o Gymru yn dod ynghyd ym Mhontypridd i glywed sut y gallan nhw elwa’n uniongyrchol ar y buddsoddiad o £700 miliwn ym Metro De Cymru.

Yr ydym ar fin cynnal ail ymarfer caffael i ddewis amryw o gyflenwyr ar gyfer cytundeb fframwaith a fydd yn cael eu defnyddio wrth adeiladu Metro De Cymru.

Bydd y fframwaith mewn lotiau lluosog er mwyn cyflwyno amrywiaeth eang o gyfleoedd adeiladu, gan gynnwys gwaith adeiladu cyffredinol megis gorsafoedd a phlatfformau, gwaith trydaneiddio, gwaith ar signalau a chysylltiadau a gwaith trac. Diben cychwynnol y fframwaith fydd darparu’r seilwaith sydd ei angen ar gyfer Metro De Cymru ond, yn y pen draw, rhagwelir y bydd y fframwaith Cymru gyfan yn werth tua £1 biliwn.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates: “Mae mwy i Metro De Cymru na gwneud gwelliannau angenrheidiol i drafnidiaeth integredig yn yr ardal; rydyn ni wastad wedi bod yn glir ein bod ni am sicrhau bod Cymru i gyd yn elwa ar y buddsoddiad.

“I gyflawni hyn, bydd hi’n ofynnol i gyflenwyr mawr ddangos sut byddan nhw’n gweithio gyda chyflenwyr llai o faint ledled Cymru. Rhaid iddyn nhw ddangos ymrwymiad i ddarparu cyflogaeth leol a dangos sut maen nhw’n buddsoddi mewn datblygiadau hyfforddiant a sgiliau. Mae’n gyfle gwych i ddangos a defnyddio’r doniau a’r gwasanaethau sydd gennym ni ar garreg ein drws – gan gefnogi a sicrhau swyddi lleol yr un pryd.”

Dywedodd Geoff Ogden, Rheolwr Gyfarwyddwr dros dro Trafnidiaeth Cymru: “Mae gwaith ar gaffael Partner Gweithredu a Datblygu (ODP) ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd Cymru a’r Gororau a’r Metro yn mynd rhagddo’n dda. Rydyn ni am ddod o hyd i amryw o gyflenwyr i weithio mewn cynghrair gyda’r ODP a ninnau i ddarparu Metro De Cymru.

“Gyda’r digwyddiad hwn, ein nod yw helpu busnesau o bob lliw a llun i rwydweithio a dod ynghyd i wneud cais am le ar y fframwaith mewn un o bedair lot bosib. Y bwriad yw dyfarnu pecynnau gwaith lluosog sy’n para sawl blwyddyn ym mhob Lot, gydag un cyflenwr neu fwy yn cael eu penodi yn dibynnu ar faint y gwaith. Bydd hyn yn sicrhau llwyth gwaith hirdymor i gyflenwyr llwyddiannus i annog buddsoddiad.”

Bydd yr hysbysiad contract gyda galwad i gystadlu yn cael ei gyhoeddi ym mis Ionawr. Dylai busnesau sydd am ddysgu mwy neu wneud cais am waith gofrestru eu manylion yn www.gwerthwchigymru.llyw.cymru.