Cyflenwyr y diwydiant trafnidiaeth yn awyddus i gyflenwi ar gyfer Cymru a’r Gororau

Cymerodd fwy na 200 o bobl ran mewn digwyddiad prysur a oedd yn amlinellu’r cyfleoedd i gydweithio ar gyflenwi seilwaith trafnidiaeth gynaliadwy.

Yn y digwyddiad, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru ym Mhontypridd, gwelwyd y rhai a oedd yn bresennol yn ystyried sut gallwn weithio gyda’n gilydd yn well i fanteisio i’r eithaf ar bob ceiniog a gaiff ei buddsoddi yn y seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn datblygu fframwaith o gyflenwyr i weithio gyda ni nid yn unig i wella cysylltedd trafnidiaeth ond i ddarparu manteision ehangach i gymunedau yng Nghymru. Ein dymuniad ni yw datblygu cynllun hirdymor sy’n canolbwyntio ar welliannau i’r seilwaith trafnidiaeth gynaliadwy ar hyd a lled Cymru, gan ddechrau gyda Metro De Cymru.

Gyda chynlluniau tymor hwy ar y gweill, bydd cyflenwyr yn gallu cynllunio’n fwy effeithiol. Mae hyn yn rhoi’r cyfle gorau iddynt ragori ar y targedau cynaliadwyedd a bennwyd gennym, yn cynnwys lleihau carbon, hyfforddiant a datblygu sgiliau, cynlluniau prentisiaeth ar y cyd, datblygu busnesau bach a chanolig a manteision eraill i’r gymuned.

Dyma’r digwyddiad cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau sydd â’r bwriad o roi gwybodaeth i gyflenwyr posibl, cael eu hadborth ar ein cynlluniau a rhoi cyfle i fusnesau o bob math weithio gyda’i gilydd i ddarparu atebion arloesol ar gyfer rheilffyrdd yng Nghymru.

Anerchwyd y rhai a oedd yn bresennol gan Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith, a ddywedodd:

“Wrth i ni ddechrau'r ymarfer caffael hwn ar gyfer ein Partneriaid Cyflenwi Seilwaith, mae cydweithio unwaith eto yn sail i’r hyn rydyn ni’n ei wneud i sicrhau ein bod yn manteisio i’r eithaf ar y broses gaffael er eich mwyn chi ac er mwyn ein cymunedau. Gyda’n gilydd gallwn ddysgu a gwella’r gallu sy’n ofynnol i adeiladu’r seilwaith sydd ei angen ar Gymru i ffynnu.

“Rydyn ni'n buddsoddi adnoddau ariannol sylweddol i uwchraddio, gwella a moderneiddio ein seilwaith trafnidiaeth. Rydyn ni'n adeiladu ar raddfa wirioneddol enfawr a bydd yr ychydig flynyddoedd nesaf yn gyfle i chi fanteisio i’r eithaf ar ein buddsoddiad”.

Cafodd y rhai a oedd yn bresennol eu hannog i rwydweithio a chanfod cyfleoedd i gydweithio, yn arbennig gyda a rhwng busnesau bach a chanolig lleol a sefydliadau dielw. Rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod gan y sefydliadau hyn y cyfle gorau i wneud cais i ddod yn rhan o’r fframwaith fel bod grwpiau dan anfantais a gweithwyr lleol yn gallu elwa o’r buddsoddiad £1 biliwn a gaiff ei wneud.

Croesawodd y rhai oedd yn bresennol yr ymagwedd hon at y fframwaith, a oedd, yn ôl llawer ohonynt, yn adlewyrchu nodau eu sefydliadau.