Performance

Perfformiad

Perfformiad ac effaith

Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Darllenwch wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithio a’n llwyddiannau.

Perfformiad y rheilffyrdd

Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydym wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr. 

Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.

Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydym yn mesur dau darged hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli a Ffurfiannau Byr 

Mesur newydd yw Amser mae Teithwyr yn ei Golli sy’n mesur pa mor hwyr ar gyfartaledd yw trên mewn nifer o orsafoedd y mae i fod i alw ynddynt ar siwrnai. Mae hyn yn caniatáu inni dracio profiadau ein cwsmeriaid gyda'r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith ar amser. 
 
Mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti ac yn mesur canran y gwasanaethau sy’n gweithredu islaw’r capasiti sy’n ofynnol ar yr amserlen. 

Ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid ac rydym yn credu bod y targedau newydd hyn yn sicrhau na fydd teithwyr yn dioddef yn gyson am fod gwasanaethau’n cael eu canslo a threnau ddim yn stopio mewn rhai gorsafoedd ar gyfnodau o darfu ar y gwasanaeth.
 

Ystadegau dangosol perfformiad y cyfnod cyfredol

Adolygir rhai gwasanaethau penodol sy'n effeithio ar ddigwyddiadau gyda Network Rail a Thradfnidiaeth Cymru, ac felly mae angen ymchwilio iddynt yn drylwyr cyn datrys. Oherwydd hyn, mae canlyniadau perfformiad yn ddangosol dim ond pan gânt eu cyhoeddi gyntaf ar y wefan a gallant fod ychydig yn wahanol lan at 4 wythnos yn ddiweddarach pan gaiff digwyddiadau adolygedig o'r fath eu datrys.

Periodic Rail Performance Overview 2005

Ystadegau Perfformiad y Cyfnod Blaenorol

Perfformiad y rheilffyrdd 1912

Perfformiad y rheilffyrdd 1913

Perfformiad y rheilffyrdd 2001

Perfformiad y rheilffyrdd 2002

Perfformiad y rheilffyrdd 2003

Perfformiad y Rheilffyrdd 2004

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad

Arolwg o fodlonrwydd cwsmeriad 2002

 

Cynllun Busnes

TrC Cynllun Busnes 2018 - 19

 

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol

TrC Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar Gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2018
 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Comisiynodd Trafnidiaeth Cymru gwmni Metropolitan Railway Consultants i ymchwilio i'r achosion o darfu a brofwyd gan fflyd Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC yn ystod hydref 2018. 

Crynodeb o Ymchwiliad Annibynnol Tymor yr Hydref

Ymchwiliad yr Hydref: Adroddiad Cynnydd

 

Siarter Archwilio Mewnol

Mae Archwilio Mewnol yn weithred ymgynghori sy’n rhoi sicrwydd annibynnol a gwrthrychol sy’n cael ei arwain gan athroniaeth o ychwanegu gwerth a darparu cipolwg i wella gweithrediadau Trafnidiaeth Cymru.

Siarter Archwilio Mewnol

 

Strategaeth Gyfathrebu 2019

Lawrlwytho: Strategaeth Gyfathrebu TrC 2019