Train on the Wales and Borders rail service

Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau

Lansiwyd Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau newydd ym mis Hydref 2018. Byddwn yn trawsnewid y gwasanaeth ac yn ei wneud yn ddewis y gallwch chi ddibynnu arno i deithio i'r gwaith, i gael mynediad i lefydd cyhoeddus ac i fwynhau amser hamdden.

Rydym wedi ffurfio partneriaeth gyda’r darparwr gwasanaeth rheilffordd newydd, Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru, a byddwn yn cyfrannu’n fawr at y gwaith o arwain a darparu’r gwasanaethau rheilffyrdd newydd. Bydd hyn yn ein galluogi i roi blaenoriaethau teithwyr ynghanol popeth a wnawn.

Gyda'r gwasanaeth rheilffyrdd newydd, rydym yn canolbwyntio ar liniaru pryderon am gapasiti seddau, amserau teithio ac amlder y gwasanaeth. Byddwn yn cyflwyno prisiau teg, fforddiadwy a threnau newydd o safon uchel. Bydd y gwasanaethau trên yn fwy prydlon a bydd safonau perfformiad yn canolbwyntio ar y teithiwr.

Rydym am i'r gwasanaeth rheilffyrdd newydd newid barn pobl am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru a'r gororau. Gallwch ddysgu mwy am y cynlluniau a gweld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi ar Ddechrau’r Daith.

Bydd y gwasanaeth rheilffyrdd newydd o fudd i bob rhanbarth o Gymru, yn ogystal â chymunedau ar y ffin yn Lloegr wrth inni fuddsoddi i drawsnewid y rhwydwaith.

Yng Ngogledd Cymru, rydym yn buddsoddi'n helaeth i gyflwyno trenau newydd, gwella gorsafoedd a chynyddu pa mor aml mae’r gwasanaethau’n rhedeg. Rydym yn buddsoddi yng ngorsafoedd Shotton, Glannau Dyfrdwy a Wrecsam ac yn cynyddu’r gwasanaethau ar linell Wrecsam-Bidston i gyflwyno Metro Gogledd Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth gwell i gymunedau yn y Gororau. Mae ein Fforwm Trawsffiniol yn ystyried barn y teithwyr sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn. Bydd nifer o wasanaethau rheilffyrdd trawsffiniol newydd yn cael eu cyflwyno ac fe wnawn ni greu profiad gwirioneddol rhyng-ddinesig ar wasanaethau pellter hir y Gogledd-De.

Wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer y gwasanaeth rheilffyrdd newydd, buom yn siarad yn helaeth â theithwyr, pobl nad ydynt yn deithwyr, arbenigwyr yn y diwydiant ac ystod o randdeiliaid. Buom yn gwrando ar farn pobl er mwyn datblygu cynlluniau ar gyfer gwasanaeth rheilffyrdd sy'n bodloni anghenion pobl.

Yn ogystal â gweithredu Gwasanaeth Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau, bydd Trafnidiaeth Cymru yn adeiladu a gweithredu'r Metro De Cymru newydd.

Project updates

– Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr Terfynol

Mae fersiwn diwygiedig o'r Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr Terfynol a gafodd ei gyhoeddi i ymgeiswyr ar gyfer Gwasanaethau Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru wedi cael ei gyhoeddi yn y tab ‘Dogfennau’ ar y dudalen hon. Nodwch mai yn y Saesneg yn unig y mae’r dogfennau hyn ar gael.

Related documents

Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr Terfynol

Cyflwynwyd y Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr Terfynol i ymgeiswyr ar 28 Medi 2017. Roedd y Gwahoddiad i Gyflwyno Tendr Terfynol yn nodi ein gofynion yn fanwl, yn rhoi canllawiau i ymgeiswyr ynghylch sut mae ymateb ac yn rhoi amlinelliad o sut byddai'r ymatebion yn cael eu gwerthuso.

Volume 1: ITSFT

Volume 2: Evaluation Model

Volumes 3-12

Volume 13: Response Templates

Volume 14: ODP Grant Agreement

Volume 15: CVL Asset Lease

Cyflwyniad i’r Cytundeb Grant Gweithredwr a Phartner Datblygu (GPD)

Mae’r Cyflwyniad i’r Cytundeb Grant yn arweiniad i ofynion ac ymrwymiadau allweddol y Cytundeb Grant GPD ar gyfer darparu gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Cyflwyniad i’r Cytundeb Grant Gweithredwr a Phartner Datblygu (GPD)

Cytundeb Grant Gweithredwr a Phartner Datblygu (GPD)

Y Cytundeb Grant GPD ar gyfer darparu gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau.

Webform

Cysylltwch â ni