Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl i’r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chadw gan awdurdodau cyhoeddus, yn amodol ar rai eithriadau. Fel sefydliad sy’n gyfan gwbl eiddo i Weinidogion Cymru, mae darpariaethau’r Ddeddf yn berthnasol i Trafnidiaeth Cymru.

Gall unrhyw berson neu sefydliad wneud cais am wybodaeth sy’n cael ei chadw gan Trafnidiaeth Cymru. Y bwriad yw y bydd gweithredu’r Ddeddf yn arwain at ddealltwriaeth well o sut mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau a’r prosesau y maen nhw’n eu dilyn wrth wneud penderfyniadau.

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gyfrifol am oruchwylio cydymffurfiaeth â’r Ddeddf. I wybod mwy, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Gwneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cyhoeddi gwybodaeth ar y wefan hon. Cyn gwneud cais am wybodaeth, gofalwch nad yw ar gael yn barod.

Llywodraeth Cymru sy’n ymdrin â cheisiadau am wybodaeth sy’n cael ei chadw gan Trafnidiaeth Cymru o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar hyn o bryd. I wneud cais am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru gallwch:

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymateb i chi o fewn 20 diwrnod gwaith fel rheol.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am fanylion llawn sut mae gwneud cais: http://llyw.cymru/about/foi/makerequest